വയനാട് യൂണിറ്റ്

മീനങ്ങാടി. പി. ഓ , മീനങ്ങാടി, വയനാട്

dyspwyd.vacb@kerala.gov.in

          Name         Designation      Office No.    Mobile No.
ഷാജി വർഗീസ് ഡി. വൈ. എസ്. പി 0493  -  6247310 9447582441
എ. യു. ജയപ്രകാശ്    ഐ.ഒ.പി  0493  -  6247310 9447582504

മനോഹരൻ. റ്റി

     ഐ.ഒ.പി  0493  -  6247310 9447724100
Last updated on Friday 1st of September 2023 PM