തൃശൂർ യൂണിറ്റ്

ഷൊർണുർ റോഡ്, തിരുവമ്പാടി. പി.ഓ , തൃശൂർ

dysptsr.vacb@kerala.gov.in

        Name                         Designation            Office No.                                     Mobile No.
കെ. സി. സേതു ഡി. വൈ. എസ്. പി  0487  -  2334200 9447582434
സുരേഷ് ബാബു കെ കെ ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582487
വേക്കന്റ് ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582488
വേക്കന്റ് ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582489

ഇഗ്നേഷ്യസ്. എം. എം.

ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 8547940217
Last updated on Tuesday 27th of February 2024 AM