തൃശൂർ യൂണിറ്റ്

ഷൊർണുർ റോഡ്, തിരുവമ്പാടി. പി.ഓ , തൃശൂർ

dysptsr.vacb@kerala.gov.in

        Name                         Designation            Office No.                                     Mobile No.
കെ. സി. സേതു ഡി. വൈ. എസ്. പി  0487  -  2334200 9447582434
ബാബു ഡേവിസ് ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582487
സ്റ്റെപ്റ്റോ ജോൺ റ്റി എൽ ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582488
ജയേഷ് ബാലൻ ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582489

ഇഗ്നേഷ്യസ്. എം. എം.

ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 8547940217
Last updated on Saturday 29th of June 2024 AM