തൃശൂർ യൂണിറ്റ്

ഷൊർണുർ റോഡ്, തിരുവമ്പാടി. പി.ഓ , തൃശൂർ

dysptsr.vacb@kerala.gov.in

        Name                         Designation            Office No.                                     Mobile No.
ജിംപോൾ. സി ജി ഡി. വൈ. എസ്. പി  0487  -  2334200 9447582434
വേക്കന്റ് ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582487
അനീഷ് ജോയ് ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582488
സുനിൽ കുമാർ ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 9447582489

പ്രദീപ് കുമാ. എസ്. എസ്.

ഐ.ഒ.പി  0487  -  2334200 8547940217
Last updated on Saturday 4th of March 2023 PM