തിരുവനന്തപുരംയൂണിറ്റ്

മരുതംകുഴി, ശാസ്തമംഗലം, തിരുവനന്തപുരം

dysptvm.vacb@kerala.gov.in

       Name          Designation                  Office No.             Mobile No.
വിനോദ് കുമാർ. ആർ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0471  -  2304119 9447582421
ഷാജ കുമാർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2304119 9446615447
സനിൽ കുമാർ റ്റി എസ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2304119 9447582463
സുജിത്ത് എസ് പി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2304119 9447582462
അനിൽ കുമാർ എസ്. എൽ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2304119 9447582461
മനോജ് കുമാർ. കെ ബി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2304119 8547910993
സോമ ശേഖരൻ നായർ എ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2304119 9447584865
സജൻ ബി. എസ് (W/A Directorate) പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2304119 8547910994
Last updated on Wednesday 10th of January 2024 AM