സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് - II

കുഞ്ചാലുംമൂട്, കരമന പി.ഓ, തിരുവനന്തപുരം

spsiu2.vacb@kerala.gov.in

                  Name                                Designation               Office No.            Mobile No.
വി. അജയ കുമാർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്  0471  -  2340054 9447454455
അനിൽ കുമാർ. റ്റി ഡി. വൈ. എസ്. പി 0471  -  2340024 9495551070

അനി കുമാ. എസ്

ഡി. വൈ. എസ്. പി 0471  -  2340024 9447582467
മുഹമ്മദ് റിജാസ്  ഐ.ഒ.പി 0471  -  2340024 8547489907
ജോഷി. വി ഐ.ഒ.പി 0471  -  2340024 8547489905
പ്രദീപ് കുമാർ എസ്. എം ഐ.ഒ.പി 0471  -  2340024 8547489908

അനൂപ് ആർ ചന്ദ്രൻ

ഐ.ഒ.പി 0471  -  2340024 8547489906

 

Last updated on Tuesday 25th of June 2024 PM