സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് - I

പൂജപ്പുര, പൂജപ്പുര.പി.ഓ, തിരുവനന്തപുരം

spsiu1.vacb@kerala.gov.in

           Name         Designation        Office No.   Mobile No.
വേക്കന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്  0471  -  2346686 9447500020
ജീജി. എ ഡി. വൈ. എസ്. പി   0471  -  2346252 9495625788
പ്രശാന്ത്. കെ എസ് ഡി. വൈ. എസ്. പി 0471  -  2346252 9495369696
വേക്കന്റ് ഡി. വൈ. എസ്. പി 0471  -  2346252 9447495454
അജീഷ് ജി ആ  ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9447582447

കിരൺ. റ്റി. ആർ

ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9446200024

വേക്കന്റ്

ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9495628059
എസ്. അനിൽ കുമാർ ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9496022763
ബിജു. എസ്. എ ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9496653636
സന്തോഷ് കുമാർ. വി    ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9497014232
സന്തോഷ് കുമാർ. എസ് ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9496022764

അഭിലാഷ്. കെ. വി

ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9946922232
 അഷറഫ് എസ് ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9495627355
പ്രദീപ് കുമാർ. വി ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9446196003
റിജു. വി എസ് ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9447582454
രതീന്ദ്ര കുമാർ ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9496012761
Last updated on Tuesday 25th of June 2024 PM