സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് - I

പൂജപ്പുര, പൂജപ്പുര.പി.ഓ, തിരുവനന്തപുരം

spsiu1.vacb@kerala.gov.in

           Name         Designation        Office No.   Mobile No.
റെജി ജേക്കബ്. ഐ പി എസ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്  0471  -  2346686 9447500020
ജീജി. എ ഡി. വൈ. എസ്. പി   0471  -  2346252 9495625788
പ്രശാന്ത്. കെ എസ് ഡി. വൈ. എസ്. പി 0471  -  2346252 9495369696
വിശാജോ ഡി. വൈ. എസ്. പി 0471  -  2346252 9447810700
അജീഷ് ജി ആ  ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9447582447

ജയചന്ദ്ര. വി

ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9446200024

ബൈജു. വി

ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9495628059
എസ്. അനിൽ കുമാർ ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9496022763
ബിജു. എസ്. എ ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9496653636
സന്തോഷ് കുമാർ. വി    ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9497014232
അനിൽ കുമാർ. ബി  ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9496022764

അഭിലാഷ്. കെ. വി

ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9946922232
വേക്കന്റ് ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9495627355
അജി. ജി. നാഥ് ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9446196003
റിജു. വി എസ് ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9447582454
രതീന്ദ്ര കുമാർ ഐ.ഒ.പി 0471  -  2346252 9496012761
Last updated on Saturday 19th of August 2023 PM