സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുകൾ

 തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അനധികൃത സ്വത്തുക്കളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ രഹസ്യാത്മക സ്ഥിരീകരണത്തിനോ ബന്ധപ്പെട്ട വിജിലൻസ് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാരാണുള്ളത്.  ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, മറ്റ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെഷ്യൽ സെൽ, തിരുവനന്തപുരം

ആദർശ് നഗർ, പട്ടം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം

  0471-2559730         spsct.vacb@kerala.gov.in

സ്പെഷ്യൽ സെൽ, എറണാകുളം

സി ബി ഐ റോഡ്, കതൃക്കടവ്, കലൂർ പി ഒ, കൊച്ചി

  0484-2330122         spsce.vacb@kerala.gov.in

സ്പെഷ്യൽ സെൽ, കോഴിക്കോട്

തൊണ്ടയാട് പി ഒ, തൊണ്ടയാട്. കോഴിക്കോട്

  0495-2743205         spsck.vacb@kerala.gov.in

Last updated on Monday 26th of December 2022 PM