സ്പെഷ്യൽ സെൽ കോഴിക്കോട്

തൊണ്ടയാട്, തൊണ്ടയാട്. പി.ഓ, കോഴിക്കോട്

spsck.vacb@kerala.gov.in

പേര് പദവി ഫോൺ മൊബൈൽ
അബ്ദുൾ റസാക്ക് കെ. പി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0495  -  2743205 9447500044
രമേഷ്. എ ആർ ഡി. വൈ. എസ്. പി  0495  -  2743206 9447525428
ശ്രീകുമാർ. സി ഡി. വൈ. എസ്. പി  0495  -  2743206 9447318760
സജീവ്. എസ്    ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743206 8547894400
രാജേഷ് കുമാർ. എൻ ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743206 9496950718
ഗണേഷ് കുമാർ. എൻ ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743206 9496968163
സംജിത് ഖാ ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743206 9447582514
Last updated on Tuesday 25th of June 2024 PM