സ്പെഷ്യൽ സെൽ എറണാകുളം

കതൃക്കടവ്, കതൃക്കടവ് . പി.ഓ , എറണാകുളം

spsce.vacb@kerala.gov.in

പേര് പദവി ഫോൺ മൊബൈൽ
സി എസ്. ഷാഹുൽ ഹമീദ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്  0484  -  2330122 9447500033
ഷിബു. പി ഡി. വൈ. എസ്. പി  0484  -  2330123 9447582433

വിജയ കുമാ. കെ

ഡി. വൈ. എസ്. പി  0484  -  2331093 9447582432
ബിബിൻ. പി. മാത്യു ഐ.ഒ.പി  0484  -  2331093 8547921844
ഷാബു. ആർ ഐ.ഒ.പി  0484  -  2331093 9447582495
ബിബിൻ എ. ജി ഐ.ഒ.പി  0484  -  2331093      8547921866
Last updated on Tuesday 25th of June 2024 PM