സ്പെഷ്യൽ സെൽ എറണാകുളം

കതൃക്കടവ്, കതൃക്കടവ് . പി.ഓ , എറണാകുളം

spsce.vacb@kerala.gov.in

പേര് പദവി ഫോൺ മൊബൈൽ
ബിജോയ് പി. ഐ പി എസ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്  0484  -  2330122 9447500033
എം. കെ. മനോജ് ഡി. വൈ. എസ്. പി  0484  -  2330123 9447582433

വേക്കന്റ്

ഡി. വൈ. എസ്. പി  0484  -  2331093 9447582432
ബിബിൻ. പി. മാത്യു ഐ.ഒ.പി  0484  -  2331093 8547921844
അൻസാരി. എ ഐ.ഒ.പി  0484  -  2331093 9447582495
ബിബിൻ എ. ജി ഐ.ഒ.പി  0484  -  2331093      8547921866
Last updated on Friday 19th of May 2023 PM