തെക്കൻ മേഖല തിരുവനന്തപുരം

റ്റി.സി. 2/1433,പൊട്ടക്കുഴി ജംഗ്ഷൻ , കോസ്മോപൊളിറ്റിൻ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം, തിരുവനന്തപുരം

spsrt.vacb@kerala.gov.in

                      പേര്                                     പദവി              ഓഫീസ് നമ്പർ              മൊബൈൽ നമ്പർ
അജി. കെ കെ  ഐ പി എസ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0471  -   2550118 9447500022
വിനോദ്. സി എസ് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0471  -   2550377 9447582418
ഷൈനു തോമസ് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0471  -   2550377 9447582417
സാരി. എ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -   2550377 8848156147
അശ്വിനി ജെ എസ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2550377 9447698417
അജി. ജി. നാഥ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2550377 8547910990
നിസാം. എസ് ആർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471  -  2550377 8547910991
Last updated on Monday 19th of February 2024 PM