പത്തനംതിട്ട യൂണിറ്റ് 

പത്തനംതിട്ട പി ഒ, പത്തനംതിട്ട

dysppta.vacb@kerala.gov.in

       പേര്                      പദവി             ഫോൺ        മൊബൈൽ

ഹരിവിദ്യാധരൻ

   ഡി. വൈ. എസ്. പി  0468  -  2223270 9447582423
ജെ. രാജീവ്    ഐ.ഒ.പി  0468  -  2223270 9447582471
അനിൽ കുമാർ. കെ   ഐ.ഒ.പി  0468  -  2223270 9447582469
അനിൽ കുമാർ. പി ഐ.ഒ.പി  0468  -  2223270 9447582470
Last updated on Wednesday 10th of January 2024 PM