പത്തനംതിട്ട യൂണിറ്റ് 

പത്തനംതിട്ട പി ഒ, പത്തനംതിട്ട

dysppta.vacb@kerala.gov.in

       പേര്                      പദവി             ഫോൺ        മൊബൈൽ

ഹരിവിദ്യാധരൻ

   ഡി. വൈ. എസ്. പി  0468  -  2223270 9447582423
ജെ. രാജീവ്    ഐ.ഒ.പി  0468  -  2223270 9447582471
അനിൽ കുമാർ. കെ   ഐ.ഒ.പി  0468  -  2223270 9447497313
അഷറഫ്. എസ് ഐ.ഒ.പി  0468  -  2223270 9446507267
Last updated on Friday 19th of May 2023 PM