പാലക്കാട് യൂണിറ്റ്

എരുമക്കര തെരുവ്, കല്യാൺ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിന് സമീപം , ജി. ബി. റോഡ്, പാലക്കാട് ഹെഡ് പി. ഒ.

dysppkd.vacb@kerala.gov.in

       Name                                  Designation              Office No.  Mobile No.
ഷംസുദ്ദീൻ. എസ് ഡി. വൈ. എസ്. പി  0491  -  2505510 9447582435
സുജിത് എസ്.പി ഐ.ഒ.പി  0491  -  2505510 9447582490
വേക്കന്റ് ഐ.ഒ.പി  0491  -  2505510 9447582491
ഫിലിപ്പ് സാം ഐ.ഒ.പി  0491  -  2505510 9447582492
ഷിബു. വി ഐ.ഒ.പി  0491  -  2505510 8547940218
Last updated on Thursday 9th of November 2023 PM