പാലക്കാട് യൂണിറ്റ്

എരുമക്കര തെരുവ്, കല്യാൺ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിന് സമീപം , ജി. ബി. റോഡ്, പാലക്കാട് ഹെഡ് പി. ഒ.

dysppkd.vacb@kerala.gov.in

       Name                                  Designation              Office No.  Mobile No.
സി എം ദേവദാസൻ ഡി. വൈ. എസ്. പി  0491  -  2505510 9447582435
ജയേഷ് ബാലൻ ഐ.ഒ.പി  0491  -  2505510 9447582490
അരുൺ പ്രസാദ് എസ് ഐ.ഒ.പി  0491  -  2505510 9447582491
സിജു കെ എൽ നായർ ഐ.ഒ.പി  0491  -  2505510 9447582492
ബിൻസ് ജോസഫ് ഐ.ഒ.പി  0491  -  2505510 8547940218
Last updated on Tuesday 27th of February 2024 AM