ഉത്തര മേഖല, കോഴിക്കോട്

തൊണ്ടയാട്, തൊണ്ടയാട്.P.O, കോഴിക്കോട്

 spnrk.vacb@kerala.gov.in

       Name                              Designation                    Office No.               Mobile No.
 പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0495 - 2744395 9447500055
വേക്കന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0495- 2744396 9447582437
കെ കെ. വിനോദൻ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0495-  2744396 9447582436
രാജേഷ് എം പി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0495 - 2744396 8547893531
ശിവപ്രസാദ്. സി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0495 - 2744396 9447582496
ബാബുരാജൻ വാഴക്കോടൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0495 - 2744396 8547893530

Last updated on Tuesday 27th of February 2024 AM