മലപ്പുറം യൂണിറ്റ്

കോട്ടപ്പാടി, ഡൗൺ ഹിൽ, മലപ്പുറം

dyspmpm.vacb@kerala.gov.in

          Name        Designation          Office No.    Mobile No.
ഫിറോസ് എം ഷഫീക്ക്   ഡി. വൈ. എസ്. പി  0483  -  2734910 9447582439
ശശീന്ദ്രൻ മേലയി ഐ.ഒ.പി  0483  -  2734910 9497014210
ജ്യോതീന്ദ്ര കുമാർ. പി  ഐ.ഒ.പി  0483  -  2734910 8547893538

ഗിരീഷ് കുമാർ. ഐ

ഐ.ഒ.പി  0483  -  2734910 8547893537
സ്റ്റെപ്റ്റോ ജോ. റ്റി എൽ ഐ.ഒ.പി  0483  -  2734910 9497014209
Last updated on Tuesday 30th of January 2024 PM