നിയമ വിഭാഗങ്ങൾ

ലീഗൽ അഡ്വൈസറാണ് നിയമ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവൻ. ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, മൂവാറ്റുപുഴ, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, തലശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിലായി 8 അഡീഷണൽ ലീഗൽ അഡ്വൈസർമാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബ്യൂറോയുടെ കേസുകളിൽ പ്രത്യേക കോടതികളിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും വിജിലൻസ് ട്രിബ്യൂണലിൽ എൻക്വയറികൾ നടത്തുന്നതും ഇവരാണ്.

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ (വിജിലൻസ്)

പി എം ജി, വികാസ് ഭവൻ പി ഒ, വികാസ് ഭവൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപം, തിരുവനന്തപുരം

  0471-2305393         vig.vacb@kerala.gov.in

ലീഗൽ അഡ്വൈസർ, തിരുവനന്തപുരം

കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ്, വഞ്ചിയൂർ പി ഒ, വഞ്ചിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം

  0471-2462092         latvm.vacb@kerala.gov.in

ലീഗൽ അഡ്വൈസർ, ദക്ഷിണ മേഖല തിരുവനന്തപുരം

Phone: 0471-2462092.       Mobile No. 9497712768.

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോട്ടയം

കളക്ടറേറ്റ് പി. ഒ, കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി.

  0481-2584144         alaktm.vacb@kerala.gov.in

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മൂവാറ്റുപുഴ

മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം.

  alamva.vacb@kerala.gov.in

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ തൃശ്ശൂർ

ചെമ്പുകാവ്, തൃശ്ശൂർ.

  0487-2327273         alatsr.vacb@kerala.gov.in

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ, കോഴിക്കോട്

എ. ജി. റോഡ്, കോഴിക്കോട്.

  0495-2366833         ala1kkd.vacb@kerala.gov.in         ala2kkd.vacb@kerala.gov.in

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ, തലശ്ശേരി

തലശ്ശേരി.

  alatlsy.vacb@kerala.gov.in

Last updated on Friday 28th of October 2022 PM