കോട്ടയം യൂണിറ്റ്

കളക്ടറേറ്റ് പി ഒ  , കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

dyspktm.vacb@kerala.gov.in

      പേര്                                 പദവി            ഫോൺ       മൊബൈൽ
വി ആർ. രവി കുമാ ഡി. വൈ. എസ്. പി  0481  -  2585144 9447582426
സുനുമോൻ ഐ.ഒ.പി  0481  -  2585144 9447582476
രമേഷ്. ജി ഐ.ഒ.പി  0481  -  2585144 9447582477
മഹേഷ് പിള്ള ഐ.ഒ.പി  0481  -  2585144 9447582478
പ്രദീപ്. എസ്. ഐ.ഒ.പി  0481  -  2585144 9495148720
Last updated on Monday 19th of February 2024 PM