കൊല്ലം യൂണിറ്റ്
കച്ചേരി ജംങ്ഷൻ ., സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി ഒ  , കൊല്ലം

dyspklm.vacb@kerala.gov.in

         പേര്        പദവി            ഫോൺ          മൊബൈൽ
സജാദ്. എസ് ഡി. വൈ. എസ്. പി  0474  -  2795092 9447582422
ഇ. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഐ.ഒ.പി  0474  -  2795092 9447582507
സാനി ഐ.ഒ.പി  0474  -  2795092 9447582466
ജോഷി. വി   ഐ.ഒ.പി  0474  -  2795092 8547910996
ജസ്റ്റിൻ ജോൺ ഐ.ഒ.പി  0474  -  2795092 8547910997

ജയ കുമാർ. എസ്

ഐ.ഒ.പി  0474  -  2795092 8547910998
ബിജു. റ്റി ഐ.ഒ.പി  0474  -  2795092 8547910995
Last updated on Monday 19th of February 2024 PM