കാസറഗോഡ് യൂണിറ്റ്

കോടതി സമുച്ചയത്തിന് സമീപം ,വിദ്യ നഗർ ,മുട്ടത്തോട് വില്ലേജ് , കാസറഗോഡ്

dyspksd.vacb@kerala.gov.in

       Name         Designation         Office No.     Mobile No.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. വി
 
ഡി. വൈ. എസ്. പി 0499  -  4255889 9447582442
വേക്കന്റ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0499  -  4255889 9447582513
നാരായണൻ. പി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0499  -  4255889 9447582511
Last updated on Thursday 29th of February 2024 PM