കണ്ണൂർ യൂണിറ്റ്

താവക്കര, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഓ, കണ്ണൂർ

dyspknr.vacb@kerala.gov.in

                   Name     Designation          Office No.    Mobile No.
റ്റി. മധുസൂധനൻ നായർ ഡി. വൈ. എസ്. പി  0497  -  2707778 9447582440
മനോജ്. പി ആർ ഐ.ഒ.പി  0497  -  2707778 9447582510
വേക്കന്റ് ഐ.ഒ.പി  0497  -  2707778 9447645053
സുനിൽ കുമാർ. പി    ഐ.ഒ.പി  0497  -  2707778 9447582509
പ്രമോദൻ. കെ വി ഐ.ഒ.പി  0497  -  2707778 9447582508
Last updated on Tuesday 27th of February 2024 PM