ഇടുക്കി യൂണിറ്റ്

മുട്ടം പി.ഓ, തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി

dyspidk.vacb@kerala.gov.in

              Name                               Designation            Office No.             Mobile No.
ഷാജു ജോസ് ഡി. വൈ. എസ്. പി  0486  -  2256611 9447582428
ടിപ്സൺ തോമസ് മേക്കാടൻ  ഐ.ഒ.പി  0486  -  2256611 9447582479
ഷിന്റോ പി കുര്യ ഐ.ഒ.പി  0486  -  2256611 9495081940
സാം ഫിലിപ്പ് ഐ.ഒ.പി  0486  -  2256611 9447582480
ഷബീർ. എസ് ഐ.ഒ.പി  0486  -  2256611 9447582481
Last updated on Saturday 29th of June 2024 AM