എറണാകുളം യൂണിറ്റ്

കതൃക്കടവ്, കതൃക്കടവ് . പി.ഓ , എറണാകുളം

dyspekm.vacb@kerala.gov.in

             Name      Designation               Office No.                     Mobile No.
സി ജെ മാർട്ടിൻ ഡി. വൈ. എസ്. പി  0484  -  2336100 9447582431
വിനോദ്. സി ഐ.ഒ.പി  0484  -  2336100 9400261525
മധു ആർ   ഐ.ഒ.പി  0484  -  2336100 9447576388
കിര സാം ഐ.ഒ.പി  0484  -  2336100 9447582485
വിമൽ. വി   ഐ.ഒ.പി  0484  -  2336100 8547940215
മനു. എം ഐ.ഒ.പി  0484  -  2336100 8547940216
Last updated on Tuesday 27th of February 2024 AM