വിജിലൻസ് അഴിമതി നിരോധന ബ്യൂറോ

ഡയറക്ടറേറ്റ്

പി. എം ജി, വികാസ്ഭവൻ പി ഒ, കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് എതിർവശം, തിരുവനന്തപുരം

0471-2305393  vig.vacb@kerala.gov.in 0471-2305033 

         പേര്       പദവി        ഓഫീസ് നമ്പർ   മൊബൈൽ           ഈ മെയിൽ
റിസപ്ഷൻ റിസപ്ഷൻ/ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസ് 0471 - 2305393   vig.vacb@kerala.gov.in
ടി കെ വിനോദ് കുമാർ ഡയറക്ടർ  0471 - 2303220   dir.vacb@kerala.gov.in
വേക്കന്റ് എഡി ജി പി     adgp2.vacb@kerala.gov.in
വേക്കന്റ് ഐ ജി പി 0471 - 2308912 8289897433 igp1.vacb@kerala.gov.in
ഇ എസ് ബിജുമോൻ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്(Int.) 0471 - 2303293 9447500050 spint.vacb@kerala.gov.in
കെ ഡി ബാബു എ ഡി പി(Vigilance) 0471 - 2302605 9495838833  
വിനോദ്. സി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (HQ) 0471 - 2306707 9447582414  
അജീഷ് ജി ആർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ(IB) 0471 - 2306904 9447582447  
ദിലീപ് കുമാർ ദാസ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ (HQ II) 0471 - 2305393 9447971272  
സുരേഷ് ബാബു മാനേജർ 0471 - 2305393 9446374962  
 റഫീക്. എം എസ് അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ 0471 - 2305393 9746121302  
മിനി. വി എസ് എ. എ 0471 - 2305393 9496408698    
ഹരി കുമാർ ബി ഇ. ഇ സിവിൽ 0471 - 2305393 9497712742  
വേക്കന്റ് ഇ. ഇ (മെക്.) 0471 - 2305393    
ദീപക് ജോർജ് ആഡീറ്റ് ഓഫീസർ 0471 - 2305393 8075669080  
അജീഷ് ജി ആർ പി. ആർ. ഒ 0471 - 2305393 9447582447  
  കമ്പ്യൂട്ടർ സെൽ 0471 - 2305304    
  പെറ്റീഷൻ സെൽ 0471 - 2305393   tollfree.vacb@kerala.gov.in
Last updated on Saturday 1st of June 2024 PM