മധ്യ മേഖല എറണാകുളം

കതൃക്കടവ്, കതൃക്കടവ് . പി.ഓ , എറണാകുളം

spcre.vacb@kerala.gov.in

       പേര്                                  പദവി                 ഓഫീസ് നമ്പർ                 മൊബൈൽ നമ്പർ
ജെ ഹിമേന്ദ്രനാഥ് ഐ പി എസ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0484 - 2330350 9447500040
ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0484 - 2330901 9447582429
റ്റി എ ആന്റണി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0484 - 2330901 9446415007
ജിജിൻ ജോസഫ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0484 - 2330901 9447582482
വേക്കൻ്റ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0484 - 2330901 8547940214
Last updated on Saturday 4th of March 2023 PM