ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റ്

വെള്ളക്കിണർ, വഴിച്ചേരി, ഹെഡ് പി. ഒ   , ആലപ്പുഴ

dyspalp.vacb@kerala.gov.in

           Name       Designation                  Office No.           Mobile No.
ഗിരീഷ് പി സാരഥി  ഡി. വൈ. എസ്. പി  0477  -  2237016 9447582427

സുനിൽ കുമാർ. ജി

ഐ.ഒ.പി  0477  -  2237016 9495149820
ജിംസ്റ്റല്&zwj ഐ.ഒ.പി  0477  -  2237016 9447582474
പ്രശാന്ത് കുമാർ എം. കെ.     ഐ.ഒ.പി  0477  -  2237016 9447582473
രാജേഷ് കുമാർ ആർ      ഐ.ഒ.പി  0477  -  2237016 9447582472
Last updated on Friday 19th of May 2023 PM