സ്പെഷ്യൽ സെൽ തിരുവനന്തപുരം

ആദർശ് നഗർ, തേക്കുംമൂട്, പട്ടം .പി.ഓ , തിരുവനന്തപുരം

spsct.vacb@kerala.gov.in

               Name                              Designation           Office Number                  Mobile No.
രവി കെ ബി. ഐ പി എസ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്  0471  -  2559730 9447500011
വേക്കന്റ് ഡി. വൈ. എസ്. പി  0471  -  2559629 9447582419
പ്രദീപ്  എം വെയ്ൽസ് ഡി. വൈ. എസ്. പി  0471  -  2559629 9447582420
റാണാചന്ദ്രൻ. ആർ. കെ ഐ.ഒ.പി  0471  -  2559629 9447582457
രതീഷ്. വി ഐ.ഒ.പി  0471  -  2559629 9447582458
ചന്ദ്ര ബോസ് ഐ.ഒ.പി  0471  -  2559629 8547896253
സജി കുമാർ. ബി ഐ.ഒ.പി  0471  -  2559629 8547896254
പ്രജീഷ്. ആർ ഐ.ഒ.പി  0471  -  2559629 8547896255
Last updated on Friday 19th of May 2023 PM