കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ്

തൊണ്ടയാട് പി.ഓ, തൊണ്ടയാട്, കോഴിക്കോട്

dyspkkd.vacb@kerala.gov.in

         Name                                Designation               Office No.              Mobile No.
സുനിൽ കുമാർ. ഇ      ഡി. വൈ. എസ്. പി  0495  -  2743207 9447582438
സന്തോഷ് കുമാർ. എസ് ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582499

മൃതു കുമാ എം

ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582497
സരിൻ എ എസ് ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582498

രാജേഷ് പി

ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 8547893539
Last updated on Friday 1st of September 2023 PM