കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ്

തൊണ്ടയാട് പി.ഓ, തൊണ്ടയാട്, കോഴിക്കോട്

dyspkkd.vacb@kerala.gov.in

         Name                                Designation               Office No.              Mobile No.
സുനിൽ കുമാർ. ഇ      ഡി. വൈ. എസ്. പി  0495  -  2743207 9447582438
ദിലീപ് കുമാർ ദാസ് ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582499

മൃതു കുമാ എം

ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582497
സന്ദീപ് കുമാർ എം പി ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582498

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. കെ

ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 8547893539
Last updated on Tuesday 27th of February 2024 AM