കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ്

തൊണ്ടയാട് പി.ഓ, തൊണ്ടയാട്, കോഴിക്കോട്

dyspkkd.vacb@kerala.gov.in

         Name                                Designation               Office No.              Mobile No.
സുനിൽ കുമാർ. ഇ      ഡി. വൈ. എസ്. പി  0495  -  2743207 9447582438
വേക്കന്റ് ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582499
ഉല്ലാസ് കുമാർ. എം    ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582497
വേക്കന്റ് ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 9447582498

വേക്കന്റ്

ഐ.ഒ.പി  0495  -  2743207 8547893539
Last updated on Friday 19th of May 2023 PM