കിഴക്കൻ മേഖല കോട്ടയം

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഓ. കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

sperk.vacb@kerala.gov.in

            പേര്             പദവി    ഓഫീസ് നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ
വി ജി വിനോദ് കുമാർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0481  -  2585501 9447500030
 പി. വി.  മനോജ് കുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0481  -  2585502 9447582424
എ. കെ വിശ്വനാഥൻ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0481  -  2585504 9447582425
വേക്കന്റ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0481  -  2585504 9447582475
സജു എസ് ദാസ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 0481  -  2585504 9495127820
Last updated on Friday 19th of May 2023 PM