ഓപ്പറേഷന്‍ ഓവര്‍ലോഡ് - 2

അമിതലോഡ് കയറ്റി വന്ന ലോറികള്ക്ക് പൂട്ടിട്ട് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വിജിലന്സിന്റെ മിന്നല്പരിശോധന.

             കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറ്റുപുറം ചെക്‌പോസ്റ്റില് അമിതലോഡുമായി വന്ന 7ലോറികളെ വിജിലന്സ് പിടികൂടിയിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്ഭാഗമായിട്ടാണ് വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറുടെ നിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പരിശോധന നടന്നത്.

               പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജിലൻസിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരായ 1064 എന്ന നമ്പരിലോ 8592900900 എന്ന നമ്പരിലോ വാട്സ് ആപ് നമ്പരായ 9447789100 എന്ന നമ്പരിലോ അറിയിക്കണമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. മനോജ് എബ്രഹാം ഐ.പി.എസ് ജനങ്ങളോട്  അഭ്യർത്ഥിച്ചു.  ടോള്ഫ്രീ നമ്പരില് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 8 മണി മുതല് രാത്രി 8 മണി വരെ പരാതികള് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.