സംസ്ഥാന ഇ-ഗവേണന്‍സ് പുരസ്കാരം

പൊതുജന സേവന രംഗത്ത്  ഇ-ഗവേണന്‍സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ 2018 ലെ മികച്ച വെബ് സൈറ്റ് വിഭാഗത്തിനാണ് വിജിലന്‍സ് ആന്‍റ് ആന്റി കറപ്ഷന്‍ ബ്യൂറോ അര്‍ഹമായത്.